شهردار بندر بوشهر گفت منابع سرمایه گذاری پارک لیان از بازار سرمایه تامین می شود. حسین حیدری  در بازدید از ظرفیت های سرمایه گذاری پارک لیان به ه...

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری  وتوسعه استان بوشهر از آمادگی این شرکت جهت  سرمایه گذاری در طرحهای عمران شهری شهرداری بندر بوشهر خبر داد .  مهرداد ابراه...