• انبار هوشمند لیان استان بوشهر
  • شرکت پیشگامان نمایشگاهی بوشهر
  • شرکت عمران و مسکن سازان استان بوشهر
  • شرکت پیشگامان توسعه لیان بوشهر
  • شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر
  • کنسرسیوم سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بندر بوشهر