• انبار هوشمند لیان استان بوشهر
  • شرکت پیشگامان نمایشگاهی بوشهر
  • شرکت پیشگامان توسعه لیان بوشهر
  • شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر
  • شرکت عمران و مسکن سازان استان بوشهر
  • شرکت نوگرایان ایده درنا
  • شرکت توسعه گردشگری باسیدون استان بوشهر
  • شرکت هواپیمایی لیان استان بوشهر