زمینه فعالیت شرکت چیست؟

سرمایه گذاری در ساخت و ساز ، خرید و مشارکت ، اداره ، در اختیار گرفتن ، تاسیس ، ایجاد ، و توسعه ، تکمیل ، فروش ، واگذاری و اجاره انواع شرکت ها ، کارخانه و واحدهای اقتصادی ، تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، اکتشاف ، استخراج و فرآوری ، کشاورزی ، خدماتی ، پیمانکاری ، مشاوره ای ، نظارت ، ساختمانی و عمران شهری و روستایی ، واحدهای مسکونی ، ادری ، تجاری و خدماتی ، بافت فرسوده ، گردشگری ، بازرگانی ، بانک و موسسات مالی اقتصادی ، منطقه ویژه اقتصادی _ صنعتی و بازارچه های مرزی و هر گونه اموری در سطوح ملی ، منطقه ای ناحیه ای و محلی که به نحو از انحاء با فعالیت های فوق مرتبط باشند.

مجمع گروه در چه تاریخی برگزار می‌گردد؟

طبق قانون تا چهارماه پس از اتمام سال مالی برگزار خواهد شد.

جهت انتقال سهام متوفی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

برای انتقال سهام به بازماندگان شخص متوفی، نماينده ورثه می‌تواند با در دست داشتن شناسنامه مرحوم و ورثه ( در صورت ارائه کپی برابر اصل شناسنامه در موارد لازم ، کپی صفحه توضیحات و برای مادر صفحه دوم شناسنامه نیز الزامي است). کارت ملی مرحوم و ورثه، گواهی حصر وراثت، مفاصا حساب دارایی، گواهی فوت، برگه سهام. اگر ورثه مایل باشند تمام سهام مرحوم تنها به یکی از ورثه منتقل شود می‌توانند همگی به یکی از ایشان وکالت‌نامه محضری در خصوص انتقال سهام و دریافت سود داده و وکالت‌نامه را نیز به عنوان مدرک به گروه ارائه نمایند.

مدارک لازم برای دریافت سود سهام شرکت چیست؟

به امور سهام شرکت مراجعه شود.

سوالات خود را از ما بپرسید