شهردار بندر بوشهر گفت منابع سرمایه گذاری پارک لیان از بازار سرمایه تامین می شود. حسین حیدری  در بازدید از ظرفیت های سرمایه گذاری پارک لیان به ه...

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری  وتوسعه استان بوشهر از آمادگی این شرکت جهت  سرمایه گذاری در طرحهای عمران شهری شهرداری بندر بوشهر خبر داد .  مهرداد ابراه...

استاندر بوشهر گفت: تقویت و حمایت از شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان در دستور کار است احمد محمدی زاده در نشست با اصحاب رسانه در مورد شرکت سرمایه‌گذا...