مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر گفت: این شرکت به عنوان تنها نهاد مالی و هلدینگ استان در سازمان فرابورس پذیرفته شد.   ...