شهردار بندر بوشهر گفت منابع سرمایه گذاری پارک لیان از بازار سرمایه تامین می شود. حسین حیدری  در بازدید از ظرفیت های سرمایه گذاری پارک لیان به ه...