استاندر بوشهر گفت: تقویت و حمایت از شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان در دستور کار است احمد محمدی زاده در نشست با اصحاب رسانه در مورد شرکت سرمایه‌گذا...