این شرکت با هدف توسعه سرمایه گذاری ،آبادانی استان بوشهر از طریق ورود به پروژه های کلان ، تولید ثروت برای سهامداران خود از طریق جذب سرمایه های بخش خصوصی و کارآفرینی در سال ۱۳۷۸ تاسیس گردید..

مأموریت شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر:

Øایجاد بستر سرمایه گذاری و جذب سرمایه های بخش خصوصی جهت توسعه استان بوشهر

Øارتقا جایگاه بوشهر در حوزه های اقتصادی، صنعتی،گردشگری، اجتماعی و فرهنگی

Ø خلق ارزش و ثروت برای سهامداران