در دنيای خود زندگی کنيد با دنيای ما پرواز کنيد

تاریخچه هواپیمایی لیان ایر

سهامداران شرکت هواپپمایی لیان
سهامداران حقیقی:
آقاي محمدرضا ماهینی ٪6,5
آقاي صفر آریان پور ٪3
آقاي منوچهر شیر آقائی ٪1,5
سهامداران حقوقی:
شرکت سرمایه گذاري و توسعه استان
بوشهر ٪79
شرکت کنسرسیوم سرمایه گذاري و توسعه
شهري بندر بوشهر ٪5
شرکت عمران و مسکن سازان ٪2,5
شرکت نوگرایان ایده درنا ٪1
شرکت سرمایه گذاري و توسعه استان بوشهر با هدف توسعه سرمایه گذاري ،آبادانی استان بوشهر از طریق
ورود به پروژه هاي کلان ، تولید ثروت براي سهامداران خود از طریق جذب سرمایه هاي بخش خصوصی
و کارآفرینی در سال 1378 تاسیس گردید. شرکت سهامی عام است و علاوه بر 69 سهامدار حقوقی که
بزرگترین آنها ساختمان ایران وابسته به شستا است 2861 نفر سهامدار حقیقی دارد و در بین تمام
شرکتهاي سرمایه گذاري تنها شرکتی که به عنوان هلدینگ و نهاد مالی در سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده است. ماموریت این شرکت،ایجاد بستر سرمایه گذاري و جذب سرمایه هاي بخش خصوصی جهت
توسعه استان بوشهر، ارتقا جایگاه بوشهر در حوزه هاي اقتصادي، صنعتی، گردشگري، اجتماعی و فرهنگی
و خلق ارزش و ثروت براي سهامداران که در حوزه هاي مختلفی فعالیت میکند.
شرکت هواپیمایی لیان یکی از شرکت هاي زیر گروه می باشد.
از ابتدا قرار بود هواپیمایی لیان به عنوان ایر تاکسی فعالیت کند اما با توجه به پتانسیل منطقه مجوز به
منطقه اي تغییر داده شد.
پس از تلاش ها و پیگیري هاي مکرر هواپیمایی لیان به عنوان یک مطالبه استانی در استان مطرح گردید
و در نهایت در زمستان 1401 ، راه اندازي و اهداي مجوز لیان ایر جزء مصوبات سفر رئیس جمهور به
استان بوشهر اعلام گردید.
استان بوشهر به علت قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس، صادرات واردات دریایی، صنعت
صیادي، وجود ذخایر نفت وگاز (پارس جنوبی و شمالی)، کشاورزي و نخلداري و وجود نیروگاه هسته اي
ّت راهبردي و اقتصادي ویژه اي برخوردار است؛ به گونه اي که پایتخت انرژي ایران لقب گرفته است.
از اهمی
هیات مدیره تا تاریخ 11 بهمن 1402
-1 آقاي مهرداد ابراهیمی، رئیس و عضو هیأت مدیره
-2 آقاي صفر آریان پور، نائب رئیس هیأت مدیره
-3 آقاي مهدي عباسی بهارانچی، مدیر عامل
-4 آقاي میرصادقی پور ذوقی عضو هیأت مدیره جایگزین میشوند با آقاي سیاوش عباسی بهارانچی
5– آقاي هوشنگیان طهرانی، عضو هیأت مدیره جایگزین میشوند با آقاي سجاد فراهانی

 

سهامداران شرکت هواپپمایی لیان

 

سهامداران حقوقی:

شرکت سرمایه گذاري و توسعه استان
بوشهر ٪79
شرکت کنسرسیوم سرمایه گذاري و توسعه
شهري بندر بوشهر ٪5
شرکت عمران و مسکن سازان ٪2,5
شرکت نوگرایان ایده درنا ٪

 

سهامداران حقیقی:

آقاي محمدرضا ماهینی ٪6,5
آقاي صفر آریان پور ٪3
آقاي منوچهر شیر آقائی ٪